svētdiena, 2012. gada 26. februāris

Kad Dievs atklāj Sevi...

...Un tad drīz ieradīsies Savā namā Tas Kungs, kuru jūs kārojat... (Maleah.3:1)
Dažreiz Dievs atklāj Sevi dramatiski: līdzīgi kā negaidīta tiesas pavēste, durvju pēkšņa atvēršanās, vai arī Kungs aizsargā Tevi situācijā, kur pretējā gadījumā draudēja nenovēršamas briesmas (Ps.91:11). Citreiz Dievs darbojas gandrīz nemanāmi, Tavu drudžainumu remdējot ar klusu pārliecību, it kā čukstot: "Nebīsties... Es esmu ar Tevi..." (Jes.41:10). Un, ja kādreiz visi, kurus Tu satiec, saka: "Tu gan šodien esi kaut kā savādāks... kas ir mainījies?", tad Tu atbildi: "Es nezinu, manī vienkārši ir miers..." Tas ir tāpēc, ka "Tas Kungs, kuru jūs kārojat…" (Maleah.3:1), ir Tev Sevi atklājis.
Ir divi brīnišķīgi Bībeles stāsti, kas ilustrē šo domu.
Pirmais stāsts parāda, kā Dievs darbojas situācijās, kad Tu tiec pārprasts un pret Tevi slikti izturas. "Pēc daudz sitieniem viņi tos iemeta cietumā... un viņu kājas ielika siekstā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas... Piepeši... atvērās durvis, un visiem nokrita važas..." (Ap.d.16:23-26). Lūgšanas un slavas dziesmas palīdzēs Tev redzēt tālāk par savu problēmu. Tās ļaus ieraudzīt Dievu, Lielo Problēmu Atrisinātāju. Ja Tu pārtrauksi fokusēties tikai uz sevi, tā vietā sākot raudzīties uz Viņu, visa Tava pasaules uztvere sāks mainīties.
Otrs stāsts parāda, kā Dievs iejaucas tad, kad Tev šķietami pārmērīgo izaicinājumu priekšā nolaižas rokas. Sastopoties ar neaptveramo izaicinājumu vadīt divus miljonus cilvēku caur tuksnesi uz Apsolīto zemi, Mozus lūdzās “...liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu..." (2.Moz.33:13). Un Dievs atbildēja: "... pie Manis ir vieta... Es likšu tev stāvēt klints spraugā un segšu pār tevi Savu roku..." (2.Moz.33:21-23). Kad Dievs saka Tev: "Te pie Manis ir vieta...", ej un paliect tur! Pat ja Tu nevarēsi redzēt Viņu skaidri, Tu sajutīsi Viņa klātbūtni, piedzīvosi Viņa labestību, un varēsi būt drošs, ka viss būs labi.

svētdiena, 2012. gada 19. februāris

Tev ir vīzija? Tev tā ir ‘jāpiedzīvo’ (2)

...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt... (Habak.2:2)
Ļoti interesantu līdzību var lasīt pravieša Āmosa grāmatā: “...Kā gans izrauj lauvam no rīkles divus stilba kaulus vai kādu kripatiņu no saplosītā dzīvnieka auss, tā tiks izrauti Israēla bērni…” (Amosa 3:12). Šajā atainojumā sātans ir kā lauva, Tu esi jērs un Jēzus ir kā gans, kas nāk paņemt to, kas no Tevis ir palicis pāri... un pārliecināties, ka Dievs atnesīs uzvaru arī pat pēc sakāves.
Vai skarbā dzīve ir saplēsusi Tavu sapni gabalos? Dievam ir vajadzīgas tikai divas lietas, lai visu atkal atjaunotu.
  1. Ausis lai dzirdētu. Pārtrauc klausīties balsis, kas atņem Tev drosmi. Nekad nekas nav beidzies, kamēr Dievs nesaka, ka tas ir beidzies! Dievs pavēlēja pravietim Ecēhiēlam pravietot ielejā, kura bija pilna ar sakaltušiem miroņu kauliem (Ecēh.37:4). “Kad es tā sludināju ... tad dzīvības gars nāca kaulos, tie tapa dzīvi un nostājās uz savām kājām, varen liels pulks” (Ecēh.37:10). Tava cerība var būt mirusi un Tava dvēsele var būt izkaltusi, tomēr, ja Tu klausīties to, ko Dievs saka, Tava vīzija atkal dzīvos.
  2. Kājas lai stāvētu. Tas Dievs, kurš reiz deva Ījabam beigās divreiz tik daudz, kā pirms viņa problēmas sākās, vēl nav pabeidzis darboties ar Tevi. Lasi, ko Dievs ir apsolījis, un uzticies Viņa Vārdam. Ākans Ahoras ielejā tika nomētāts ar akmeņiem līdz nāvei par zādzību pēc kaujas pie Jērikas… Stāstam beigas? Nē. Vēlāk, Dievs savā žēlastībā sacīja: “[Es] atdošu viņai... viņas vīnadārzus, un Ahoras ieleju pārvērtīšu par cerību vārtiem” (Hoz.2:17).
Tev var nākties dzīvot ar savas izvēles sekām, bet Dieva žēlastībā Tu vari piedzīvot savas vīzijas piepildīšanos.

svētdiena, 2012. gada 12. februāris

Tev ir vīzija? Tev tā ir ‘jāpiedzīvo’ (1)

...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt... (Habak.2:2)
Kad redzējums nāk no Dieva, un Tu apņemies tam sekot, tad ir droši, ka tas piepildīsies. Jā, Tu reizēm paklupsi, būsi spiests pārsniegt savas pierastās iespēju robežas un varbūt pat sasniegsi finiša līniju notriekts pie zemes, bet Tu to sasniegsi. Tu sasniegsi Apsolīto Zemi.
Atceries Mozu: viņam bija jānodod faraonam ziņojums, kas izmaina pasauli un vēsturi, tomēr viņš bija slikts runātājs... viņam bija laulības problēmas... viņš bija neizdevies vadītājs, jo bija spiests ‘iet pensijā’ pirms iemācījās deliģēt atbildības citiem... viņam bija problēmas ar temperamentu, kā rezultātā Dievs sacīja: “Šī ir tā zeme, ko Es esmu ar zvērestu apsolījis ... taviem pēcnācējiem Es to došu! Es tev to esmu licis redzēt ar tavām acīm, bet tev nebūs iet pāri uz turieni!” (5.Moz.34:4). Tomēr Mozus beigu beigās nokļuva tur! 1400 gadus vēlāk viņš bija ar kopā Jēzu uz Apskaidrošanas - Apsolītās Zemes pašā vidū!
Tu saki, "es esmu rīkojies tik slikti… grēkojis tik ļoti." Dāvids pārkāpa laulību... tomēr viņa rakstītie psalmi dot cilvēkiem spēku un iedrošinājumu. Viņš tiek citēts no kancelēm visā pasaulē. Dievs neattaisnoja Dāvida nodarīto, bet piedeva viņam un tad varēja viņu izmantot. "… Dāvids, savai paaudzei nokalpojis, ir pēc Dieva prāta aizmidzis, guldīts pie saviem tēviem..." (Ap.d. 13:36). Bībele mums rāda, ka Dievs ir "... piedošanas Dievs, žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmās un liels mīlestībā..." (Nehem.9:17). Ievēro vārdus "piedošanas Dievs." Dievs ir gatavs piedot… un viss, kas Tev ir jādara, tas ir “jāgriežas pie Viņa.”
Pirms pravietis Habakuks rakstīja par savu vīziju, viņš teica: “Es ... novērošu un pārbaudīšu kā izlūks, ko Viņš man sacīs un kādu atbildi dos…” (Habak.2:1). Arī Tu vari runāt ar Dievu un sagaidīt atbildi! Vai tas nav brīnišķīgi? Tā darbojas Dieva apbrīnojamā žēlastība.

svētdiena, 2012. gada 5. februāris

Tev ir vīzija? Tev tai ir ‘jāseko’ (2)

...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt... (Habak.2:2)
Piecas reizes 1.Mozus grāmatas 39.nodaļā mēs lasām: "Bet Tas Kungs bija ar Jāzepu." Tas ir brīnišķīgs iedrošinājums – Dievs pieskata Tevi, lai arī ko Tu tagad piedzīvotu. Kur Jāzeps ieguva nepieciešamo gudrību vadīt nāciju? Viņam bija jātiek galā ar savas ģimenes problēmām, jāpārvalda Potifara īpašumi un saimniecība, kā arī jāiegūst personīga pieredze cietumu sistēmā. Tāpat kā pakāpieni uz kāpnēm, katrs dzīves pavērsiens vadīja viņu tuvāk augstajam galamērķim. Ievēro kā tas strādā: viņa brāļi pārdod viņu Ismaeliešu vergu tirgotājam, kas pārdeva viņu Potifaram, kas ielika viņu cietumā, kur viņš tikās ar virssulaini, kurš savukārt iepazīstināja viņu ar faraonu, kas padarīja viņu par Ēģiptes premjerministru. Vai bija viegli? Nē! Kamēr pienāca ‘īstais laiks’, “... kamēr viņa paredzējums piepildījās un Tā Kunga vārds to apliecināja..." (Ps.105:19).
Tava vīzija jeb redzējums tiks "pārbaudīts", kas vai nu ļaus Tev saprast, ka kļūdies, vai arī nostiprinās pārliecību, ka esi uz pareizā ceļa. Bils Gothards (Bill Gothard) apraksta šo procesu kā vīzijas dzimšanu, vīzijas nāvi, un vīzijas augšāmcelšanos. Tad, kad Tev vairs nav nekādi līdzekļi, nav draugu, un nav vairs cīņas spara (nāves stadija), atcerieties Jēzus vārdus: "...ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu"(Jāņa 12:24). Kad Tava vīzija un plāni nomirst, bet tad Dievs to atdzīvina, Tu sāksi runāt un rīkoties savādāk. Kad Tavs egoisms būs zudis un Tu sapratīsi, ka dzīvo no žēlastības, Tu būsi gatavs teikt tos pašus vārdus, ko reiz pierakstīja psalmists: "...Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga laipnību dzīvo zemē" (Ps.27:13). Tajā brīdī Dievs pasmaida un saka: "Tu esi beidzot to sapratis!"