svētdiena, 2013. gada 24. novembris

Ko mēs mācamies grūtos brīžos

... mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību... (Rom.5:3) 
Mēs visi ilgojamies saņemt "dzīvības vainagu”, ko Tas Kungs ir apsolījis (Jēk.1:12), tomēr mēs negribam piedzīvot problēmas un pārbaudījumus (kas tomēr attīsta un nostiprina mūsu raksturu (Rom.5:3-4)).
Lūk, ko Tu vari mācīties piedzīvojot grūtus laikus:
Paļāvīgu prieku. "Ikreiz, kad pār jums … nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku" (Jēk.1:2). Dieva ir ar Tevi. Viņš piepildīs Tevi ar Savu prieku, ja vien Tu to vēlēsies. Tāpēc samazini žēlošanās sadaļu savās lūgšanas un iekļauj pāris ‘aleluja'. Atcerieties, ka sāpes virs mūsu zemes ir nenovēršamas, bet ciešanas nav obligātas.
Jaunas iespējas. Psalmists rakstīja: “... Kad biju spaidos, Tu manā priekšā pavēri durvis…” (Ps.4:1 -1965). Lielāko daļu pieredzes un patiesības, par ko esam visvairāk pārliecināti, mēs esam iemācījušies piedzīvojot grūtības un sāpes. Mūsu lielākais progress sākās mūsu lielāko problēmu brīžos. Tas ir tāpēc, ka Dievs mūs nekad neatstāj un stiprina tajā situācijā, kādā atrodamies.
Jaunu atklāsmi. Bībelē varam lasīt: "Tumsā atspīdēja gaisma sirdsskaidrajiem – žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga..." (Ps.112:4). Mums nav viegli saprast, cik maz mēs patiesībā zinām, līdz brīdim, kad ejam cauri dzīves tumšākajiem un grūtākajiem… un tad Dievs pēkšņi ieslēdz gaismu.
Patiesu izturību. Apustulis Jēkabs raksta: "...Redzi, zemkopis sagaida zemes vērtīgos augļus, ar lielu pacietību gaidīdams, līdz zeme būs saņēmusi gan agro pavasara lietu, gan pēdējās rudens lietavas. Esiet arī jūs pacietīgi, stipriniet savas sirdis..." (Jēk.5:7-8). Tu nevari saīsināt gadalaikus vai arī panākt ražas ātrāku nogatavošanos, tāpēc, esi pacietīgs. Un pievērst uzmanību – kamēr Tu gaidi, Dievs darbojas!
Brūss Vilkinsons (Bruce Wilkinson) raksta: "Ticības pārbaudījumi un grūtības ir tas, kas mudina Tevi uzticēt Dievam kaut ko patiešām vērtīgu, pat ja Tev ir visas tiesības to nedarīt."

svētdiena, 2013. gada 17. novembris

Pirms uzsākt ko jaunu (3)

...Svētajam Garam un mums ir paticis... (Ap.d.15:28) 
Ļaujies Dieva vadībai. Tik ilgi, kamēr Tu turpināsi ieklausīties cilvēkos, kuru pasaules uzskats un viedoklis nesakrīt ar Dieva Vārdu un Dieva gribu, Tu piedzīvosi vienu vilšanos pēc otras, kā arī tā arī neko patiesībā nesasniegsi. Ja ir jāpieņem svarīgi lēmumi, kas var ietekmēt Tavu un apkārtējo nākotni, tad ir jācenšas darīt viss iespējamais, lai sadzirdētu Dievu. Tev ir jābūt gatavam ieklausīties atsauksmēs. Kāpēc? Tāpēc, ka ja Tu neesi gatavs mācīties, Tu nepiedzīvosi izaugsmi. Tikai ņem vērā, ka sabiedrības vairākuma viedoklis var būt noderīgs ikdienišķos jautājumos, tomēr, ja runa iet par Dieva dotu vīziju, tad pirmkārt un galvenokārt Tev vajadzētu ieklausīties Dieva ieteikumos.
Tu varbūt saki: "Vai tad nav svarīgi nodrošināt viedokļu daudzveidību lēmumu pieņemšanā vadības jautājumos?" Protams, pat vislabākie vadītāji nespēj saskatīt un paredzēt visu, un gudrākie no viņiem pieaicina cilvēkus, kas ir eksperti kādā specifiskā jomās. Tomēr der atcerēties, ka Dievs ir labākais eksperts visās jomās.
"Daži, atnākuši no Jūdejas, mācīja brāļus: 'Ja jūs neapgraiza pēc Mozus bauslības, jūs nevarat tikt pestīti…' (Ap.d.15:1). Kāds tam bija rezultāts? “…Pāvilam un Barnabam izcēlās ar viņiem liels strīds un vārdu maiņa, tad nosprieda, lai Pāvils, Barnaba un daži citi ietu šī jautājuma dēļ pie apustuļiem un vecajiem uz Jeruzālemi…” (Ap.d.15:2). Kā apustuļi atrisināja šo problēmu? Viņi teica: “…Dievs, siržu pazinējs, tiem devis labu liecību, dāvādams Svēto Garu, tāpat kā mums, un nemaz nav šķirojis mūs un viņus, šķīstīdams viņu sirdis ar ticību…” (Ap.d.15:8-9). Tad, pēc apspriedes un lūgšanām, apustuļi uzrakstīja vēstuli visiem ieinteresētajiem draudzē: “...Svētajam Garam un mums ir paticis jums neuzlikt nekādu citu nastu kā vien šo nepieciešamo…” (Ap.d.15:28). Un kāds bija rezultāts? “…draudze priecājās par labo pamācību…” (Ap.d.15:31).

svētdiena, 2013. gada 10. novembris

Pirms uzsākt ko jaunu (2)

...lūdzams, liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu un varētu atrast labvēlību Tavās acīs… (2.Moz.33:13) 
Iepazīsti cilvēkus. Nav bijis neviens vadītājs, kam būtu bijušas tik daudz problēmas ar cilvēkiem (kurus ir jāvada), kā tas bija Mozum ar Izraēla draudzi tuksnesī. Pēc Sarkanās jūras šķērsošanas viņš bija tik laimīgs, ka uzrakstīja dziesmu, lai svinētu šo iespaidīgo uzvaru. Tomēr nedaudz vēlāk, kad sūdzības, iebildumi un žēlošanās nāca no visām pusēm, viņš teica Dievam, ka tagad viņš gribētu mirt.
Tas man atgādina stāstu par to kā viens mācītājs reiz jautāja otram: "Cik daudz aktīvi draudzes locekļi ir Tavā draudzē?” Otrs esot atbildējis: "Pieci simti. Puse no tiem aktīvi strādā kopā ar mani, otra puse aktīvi darbojas pret mani." Mācītāji, dažādi cilvēki jūsu draudzēs ir Dieva aicināti dažādām lomām un kalpošanām Lielajā Dieva Plānā, kuru Dievs jums ir devis. Daži cilvēki jums patiks, daži jums nepatiks. Bet jūs esat aicināti vadīt tos visus, tāpēc cenšaties iepazīt viņus.
Guļot savā nāves gultā, sentēvs Jēkabs pravietoja par katru no saviem divpadsmit dēliem. Viņš izteica viņiem atklāsmi par katra raksturu un katra nākotni. Viņš teica, ka Rūbens ir bijis nepaklausīgs, Simeonam un Levijam ir nosliece uz dusmām, Jūda ir dzimis ar lieliskām vadītāja spējām, Zebulons ir spējīgs ievērojamai izaugsmei, Izašars ir gatavs uzņemties lielu slodzi, Dans ir pārāk straujš attiecībās ar cilvēkiem, Gads ir cīnītājs, kurš viegli nepadosies, Ašers ir labas pavāra spējas, Naftalim ir apbrīnojamas pedagoga spējas, Jāzeps ir viegli ievainojams, bet tas viņu var padarīt stiprāku nekā jebkad agrāk, un Benjamins ir ļoti darbīgs un zina kā daudz sasniegt uzņēmējdarbībā (skat. 1.Moz.49:).
Lai veiksmīgi vadītu cilvēkus, Tev viņi ir jāpazīst. Tādēļ lūdzies "...liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu un varētu atrast labvēlību Tavās acīs…" (2.Moz.33:13).

svētdiena, 2013. gada 3. novembris

Pirms uzsākt ko jaunu (1)

Visu pēc tā parauga, ko Es tev rādīšu... tā jums būs taisīt. (2.Moz.25:9) 
Vispirms griezies pie Dieva pēc plāna. Dievs teica Mozum: "Visu pēc tā parauga, ko Es tev rādīšu, gan telti, gan visus tās rīkus, tā jums būs taisīt.” (2.Moz.25:9). Dievs zina, kas Tev nākotnē būs nepieciešams, Tu to nezini. Viņš sagatavoja Noa katastrofai vairāk kā simts gadus pirms plūdi sākās. Dievs atklāja Jāzepam visu nepieciešamo septiņus gadus pirms krīzes, lai pabarotu Ēģipti bada laikā. Bez Dieva vadības, labākais, kas Tev atliek, ir minējumi un prognozes.
"Un Tā Kunga godība parādījās Israēla bērniem kā rijēja uguns kalna galā. Un Mozus iegāja mākoņa vidū un uzkāpa kalnā, un palika kalnā četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.“ (2.Moz.24:17-18). Mozus vairāk nekā mēnesi pavadīja Dieva klātbūtnē gaidot norādījumus. Kāpēc? Tāpēc, ka tam, ko viņš gatavojās veidot, bija jāapmierina Dieva tautas vajadzības uz paaudžu paaudzēm.
Ja arī Tev ir nopietns nodoms vai plāns, meklē laiku un vietu lūgšanām. Pasaki tiem, kas Tev ir apkārt: "Es neesmu gatavs turpināt, kamēr es nedzirdēšu kaut ko no Dieva, kamēr nesaņemšu darbības plānu no Viņa!”
Kad Dievs kaut ko aicina darīt, tad Viņš arī rūpējas par resursiem un iespējām. Bet tad, ja Viņš nedod rīkojumu, un Tu tomēr nolem to darīt, Tev būs jātiek galā pašam! Kāpēc? Jo visticamāk Tev nebūs drosmes un pārliecības saukt Viņu palīgā tad, kad viss būs sagājis greizi un būs nepieciešama palīdzība. Ja Tu nesāc pareizā veidā, tad nav īpaša iemesla cerēt, ka viss tālāk arī notiks labi un pareizi.
Tu varbūt saki: "Bet es neesmu kaut kas īpašs. Kāpēc gan Dievs runās ar tādu kā es?" Tas ir tāpēc, ka Dievs tur Savus solījumus… un Viņa solījums ir: “…ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots” (Jēk.1:5).