svētdiena, 2013. gada 8. decembris

Es nekaunos (2)

Es nekaunos evaņģēlija… (Rom.1:16) 
Kā sekotājs Kristus jūs varat teikt: "Es nekaunos evaņģēlija: tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic…” (Rom.1:16). Evaņģēlijs nav izglītošanās vai izklaidēšanās, bet gan pestīšana. Evaņģēlijs nav reformācija vai rehabilitācija, bet glābšana no grēka un soda. Bībele saka: "Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns…” (2.Kor.5:17). Tas nav kā veca automašīna ar jaunu sveču komplektu, jaunu karburatoru vai jaunām priekšējā stikla slotiņām, tas ir pavisam jauns modelis. Ievēro apustuļa Pāvila teikto: “…ikvienam, kas tic…” Tad, kad Tu pilnībā uzticies Kristum, Tev ir piedoti visi grēki, Tu esi ietērpts Kristus taisnībā, Tu pilnībā esi pieņemams Dieva acīs – kvalificēts debesīm.
Tu varbūt jautā: "Cik garām ir jābūt lūgšanām par pestīšanu?”
Zaglis pie krusta lūdzās tikai vienu teikumu garu lūgšanu: “Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā Valstībā.” (Lūk.23:42). Arī muitnieks templī lūdza tikai vienu frāzi: "Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs.” (Lūk.18:13). Pēterim grimstot Galilejas jūrā, bija laiks tikai īsam izsaucienam: “Kungs, glāb mani!” (Mat.14:30). Un labā ziņa ir tā, ka Kristus izglāba viņus visus.
Tu varbūt jautā: "Kā es varu saņemt šo dzīvi mainošo spēku?”
To var saņemt ticībā! “…ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Tādēļ Raksti saka: ikviens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā.” (Rom.10:10-11).

svētdiena, 2013. gada 1. decembris

Es nekaunos (1)

Tie raugās viņā un staro, to sejas nemulsīs kaunā (Ps.34:6) 
Psalma autors raksta: "Tie raugās viņā [Kungā] un staro, to sejas nemulsīs kaunā.” Ja Tu esi Kristus sekotājs, tad tam vajadzētu būt arī Tavam piedzīvojumam. Ja Tu esi izvēlējies uzticēties Jēzum Kristum, tad Tu vari teikt: "Es nekaunos…” par:
  1. Viņa dzimšanu. Marija bija Jēzus māte, bet Dievs bija Viņa tēvs. Tāpēc Viņam nepiemita ne iedzimtais grēks, ne arī praktizētais grēks. Šī iemesla dēļ Viņš atbilst visām Dieva prasībām būt par mūsu Pestītāju.
  2. Viņa brīnumiem. Viņš nekad pieprasīja naudu par brīnumu. Neviens pārdabiskais darbs netika veikts ar savtīgiem vai ārišķīgiem nolūkiem, bet tikai tāpēc, lai apmierinātu cilvēku vajadzības. 
  3. Viņa sludināšanu. Pat Jēzus oponentiem bija jāatzīst, ka "... neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks.” (Jāņa 7:46). Citu cilvēku vārdi mūs informē, bet Viņa vārdi mūs pārveido.
  4. Viņa apgalvojumiem. Viņš teica: "... Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu..." (Jāņa 14:9). Tu vari redzēt visu Dieva pilnību Jēzus Kristus personā.
  5. Viņa nāvi. Viņš nesa Tavu kaunu. Tu biji morāli un garīgi bankrotējis. Bet Viņš pie krusta apmierināja visas Dieva prasības pret Tevi. Tavā debesu kontā ir rakstīts: “pilnībā apmaksāts”. 
  6. Viņa augšāmcelšanos. Jēzus Kristus nomira pie krusta, tika guldīts kapā… bet tur nepalika. Viņš augšāmcēlās un atgriezās debesīs. Viņš ir apsolījis arī Tev, ka ja "...es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet…” (Jāņa 14:19).
  7. Viņa starpniecību. Iztēlojies – tajā brīdī, kad esi pakritis, Viņš stāv Dieva priekšā pārstāvot Tevi, piedāvājot savas asinis par Tavu grēku salīdzināšanu. Ja Tu to tagad vari saskatīt, tad noteikti būsi gatavs teikt: "Man nav kauns par Jēzu Kristu!”

svētdiena, 2013. gada 24. novembris

Ko mēs mācamies grūtos brīžos

... mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību... (Rom.5:3) 
Mēs visi ilgojamies saņemt "dzīvības vainagu”, ko Tas Kungs ir apsolījis (Jēk.1:12), tomēr mēs negribam piedzīvot problēmas un pārbaudījumus (kas tomēr attīsta un nostiprina mūsu raksturu (Rom.5:3-4)).
Lūk, ko Tu vari mācīties piedzīvojot grūtus laikus:
Paļāvīgu prieku. "Ikreiz, kad pār jums … nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku" (Jēk.1:2). Dieva ir ar Tevi. Viņš piepildīs Tevi ar Savu prieku, ja vien Tu to vēlēsies. Tāpēc samazini žēlošanās sadaļu savās lūgšanas un iekļauj pāris ‘aleluja'. Atcerieties, ka sāpes virs mūsu zemes ir nenovēršamas, bet ciešanas nav obligātas.
Jaunas iespējas. Psalmists rakstīja: “... Kad biju spaidos, Tu manā priekšā pavēri durvis…” (Ps.4:1 -1965). Lielāko daļu pieredzes un patiesības, par ko esam visvairāk pārliecināti, mēs esam iemācījušies piedzīvojot grūtības un sāpes. Mūsu lielākais progress sākās mūsu lielāko problēmu brīžos. Tas ir tāpēc, ka Dievs mūs nekad neatstāj un stiprina tajā situācijā, kādā atrodamies.
Jaunu atklāsmi. Bībelē varam lasīt: "Tumsā atspīdēja gaisma sirdsskaidrajiem – žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga..." (Ps.112:4). Mums nav viegli saprast, cik maz mēs patiesībā zinām, līdz brīdim, kad ejam cauri dzīves tumšākajiem un grūtākajiem… un tad Dievs pēkšņi ieslēdz gaismu.
Patiesu izturību. Apustulis Jēkabs raksta: "...Redzi, zemkopis sagaida zemes vērtīgos augļus, ar lielu pacietību gaidīdams, līdz zeme būs saņēmusi gan agro pavasara lietu, gan pēdējās rudens lietavas. Esiet arī jūs pacietīgi, stipriniet savas sirdis..." (Jēk.5:7-8). Tu nevari saīsināt gadalaikus vai arī panākt ražas ātrāku nogatavošanos, tāpēc, esi pacietīgs. Un pievērst uzmanību – kamēr Tu gaidi, Dievs darbojas!
Brūss Vilkinsons (Bruce Wilkinson) raksta: "Ticības pārbaudījumi un grūtības ir tas, kas mudina Tevi uzticēt Dievam kaut ko patiešām vērtīgu, pat ja Tev ir visas tiesības to nedarīt."