Rāda ziņas ar etiķeti Dieva vadība. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti Dieva vadība. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2013. gada 17. novembris

Pirms uzsākt ko jaunu (3)

...Svētajam Garam un mums ir paticis... (Ap.d.15:28) 
Ļaujies Dieva vadībai. Tik ilgi, kamēr Tu turpināsi ieklausīties cilvēkos, kuru pasaules uzskats un viedoklis nesakrīt ar Dieva Vārdu un Dieva gribu, Tu piedzīvosi vienu vilšanos pēc otras, kā arī tā arī neko patiesībā nesasniegsi. Ja ir jāpieņem svarīgi lēmumi, kas var ietekmēt Tavu un apkārtējo nākotni, tad ir jācenšas darīt viss iespējamais, lai sadzirdētu Dievu. Tev ir jābūt gatavam ieklausīties atsauksmēs. Kāpēc? Tāpēc, ka ja Tu neesi gatavs mācīties, Tu nepiedzīvosi izaugsmi. Tikai ņem vērā, ka sabiedrības vairākuma viedoklis var būt noderīgs ikdienišķos jautājumos, tomēr, ja runa iet par Dieva dotu vīziju, tad pirmkārt un galvenokārt Tev vajadzētu ieklausīties Dieva ieteikumos.
Tu varbūt saki: "Vai tad nav svarīgi nodrošināt viedokļu daudzveidību lēmumu pieņemšanā vadības jautājumos?" Protams, pat vislabākie vadītāji nespēj saskatīt un paredzēt visu, un gudrākie no viņiem pieaicina cilvēkus, kas ir eksperti kādā specifiskā jomās. Tomēr der atcerēties, ka Dievs ir labākais eksperts visās jomās.
"Daži, atnākuši no Jūdejas, mācīja brāļus: 'Ja jūs neapgraiza pēc Mozus bauslības, jūs nevarat tikt pestīti…' (Ap.d.15:1). Kāds tam bija rezultāts? “…Pāvilam un Barnabam izcēlās ar viņiem liels strīds un vārdu maiņa, tad nosprieda, lai Pāvils, Barnaba un daži citi ietu šī jautājuma dēļ pie apustuļiem un vecajiem uz Jeruzālemi…” (Ap.d.15:2). Kā apustuļi atrisināja šo problēmu? Viņi teica: “…Dievs, siržu pazinējs, tiem devis labu liecību, dāvādams Svēto Garu, tāpat kā mums, un nemaz nav šķirojis mūs un viņus, šķīstīdams viņu sirdis ar ticību…” (Ap.d.15:8-9). Tad, pēc apspriedes un lūgšanām, apustuļi uzrakstīja vēstuli visiem ieinteresētajiem draudzē: “...Svētajam Garam un mums ir paticis jums neuzlikt nekādu citu nastu kā vien šo nepieciešamo…” (Ap.d.15:28). Un kāds bija rezultāts? “…draudze priecājās par labo pamācību…” (Ap.d.15:31).

svētdiena, 2013. gada 10. novembris

Pirms uzsākt ko jaunu (2)

...lūdzams, liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu un varētu atrast labvēlību Tavās acīs… (2.Moz.33:13) 
Iepazīsti cilvēkus. Nav bijis neviens vadītājs, kam būtu bijušas tik daudz problēmas ar cilvēkiem (kurus ir jāvada), kā tas bija Mozum ar Izraēla draudzi tuksnesī. Pēc Sarkanās jūras šķērsošanas viņš bija tik laimīgs, ka uzrakstīja dziesmu, lai svinētu šo iespaidīgo uzvaru. Tomēr nedaudz vēlāk, kad sūdzības, iebildumi un žēlošanās nāca no visām pusēm, viņš teica Dievam, ka tagad viņš gribētu mirt.
Tas man atgādina stāstu par to kā viens mācītājs reiz jautāja otram: "Cik daudz aktīvi draudzes locekļi ir Tavā draudzē?” Otrs esot atbildējis: "Pieci simti. Puse no tiem aktīvi strādā kopā ar mani, otra puse aktīvi darbojas pret mani." Mācītāji, dažādi cilvēki jūsu draudzēs ir Dieva aicināti dažādām lomām un kalpošanām Lielajā Dieva Plānā, kuru Dievs jums ir devis. Daži cilvēki jums patiks, daži jums nepatiks. Bet jūs esat aicināti vadīt tos visus, tāpēc cenšaties iepazīt viņus.
Guļot savā nāves gultā, sentēvs Jēkabs pravietoja par katru no saviem divpadsmit dēliem. Viņš izteica viņiem atklāsmi par katra raksturu un katra nākotni. Viņš teica, ka Rūbens ir bijis nepaklausīgs, Simeonam un Levijam ir nosliece uz dusmām, Jūda ir dzimis ar lieliskām vadītāja spējām, Zebulons ir spējīgs ievērojamai izaugsmei, Izašars ir gatavs uzņemties lielu slodzi, Dans ir pārāk straujš attiecībās ar cilvēkiem, Gads ir cīnītājs, kurš viegli nepadosies, Ašers ir labas pavāra spējas, Naftalim ir apbrīnojamas pedagoga spējas, Jāzeps ir viegli ievainojams, bet tas viņu var padarīt stiprāku nekā jebkad agrāk, un Benjamins ir ļoti darbīgs un zina kā daudz sasniegt uzņēmējdarbībā (skat. 1.Moz.49:).
Lai veiksmīgi vadītu cilvēkus, Tev viņi ir jāpazīst. Tādēļ lūdzies "...liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu un varētu atrast labvēlību Tavās acīs…" (2.Moz.33:13).

svētdiena, 2013. gada 3. novembris

Pirms uzsākt ko jaunu (1)

Visu pēc tā parauga, ko Es tev rādīšu... tā jums būs taisīt. (2.Moz.25:9) 
Vispirms griezies pie Dieva pēc plāna. Dievs teica Mozum: "Visu pēc tā parauga, ko Es tev rādīšu, gan telti, gan visus tās rīkus, tā jums būs taisīt.” (2.Moz.25:9). Dievs zina, kas Tev nākotnē būs nepieciešams, Tu to nezini. Viņš sagatavoja Noa katastrofai vairāk kā simts gadus pirms plūdi sākās. Dievs atklāja Jāzepam visu nepieciešamo septiņus gadus pirms krīzes, lai pabarotu Ēģipti bada laikā. Bez Dieva vadības, labākais, kas Tev atliek, ir minējumi un prognozes.
"Un Tā Kunga godība parādījās Israēla bērniem kā rijēja uguns kalna galā. Un Mozus iegāja mākoņa vidū un uzkāpa kalnā, un palika kalnā četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.“ (2.Moz.24:17-18). Mozus vairāk nekā mēnesi pavadīja Dieva klātbūtnē gaidot norādījumus. Kāpēc? Tāpēc, ka tam, ko viņš gatavojās veidot, bija jāapmierina Dieva tautas vajadzības uz paaudžu paaudzēm.
Ja arī Tev ir nopietns nodoms vai plāns, meklē laiku un vietu lūgšanām. Pasaki tiem, kas Tev ir apkārt: "Es neesmu gatavs turpināt, kamēr es nedzirdēšu kaut ko no Dieva, kamēr nesaņemšu darbības plānu no Viņa!”
Kad Dievs kaut ko aicina darīt, tad Viņš arī rūpējas par resursiem un iespējām. Bet tad, ja Viņš nedod rīkojumu, un Tu tomēr nolem to darīt, Tev būs jātiek galā pašam! Kāpēc? Jo visticamāk Tev nebūs drosmes un pārliecības saukt Viņu palīgā tad, kad viss būs sagājis greizi un būs nepieciešama palīdzība. Ja Tu nesāc pareizā veidā, tad nav īpaša iemesla cerēt, ka viss tālāk arī notiks labi un pareizi.
Tu varbūt saki: "Bet es neesmu kaut kas īpašs. Kāpēc gan Dievs runās ar tādu kā es?" Tas ir tāpēc, ka Dievs tur Savus solījumus… un Viņa solījums ir: “…ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots” (Jēk.1:5).

svētdiena, 2013. gada 1. septembris

Kā dzīvot?

Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā... (Jēk.1:12)
Šeit būs trīs svarīgi dzīves padomi:
  1. Esi neatlaidīgs. Kembels Morgans (G.Campbell Morgan) raksta par kādu vīrieti, kuram viņa veikals pilnībā nodega. Nākamajā rītā viņš sāka iekārtot pārdošanas vietu kūpošo drupu vidū un blakus novietoja uzrakstu ‘Zaudēju visu, izņemot sievu, bērnus un cerību – rīt no rīta veikals darbosies kā parasti’. Ja esi pakritis, nepaliec guļot, bet celies augšā! "Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu..." (Jēk.1:12)
  2. Apzinies mērķi. Helēna Kellere (Helen Keller) raksta: "Daudziem cilvēkiem ir nepareizs priekšstats par to, kas veido patiesu laimi. Laime nav sasniedzama koncentrējoties uz savu vajadzību apmierināšanu, bet gan kalpojot cēliem mērķiem." Jēzus mācīja: "...Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu..." (Marka 10:45). Nelūdz, lai Dievs Tev dod došanas prieku; vienkārši sāc dot un Tava sirds sāks pukstēt ziedošanās ritmā. Kamēr Tu esi gatavs būt sējējs, Dievs dos Tev nepieciešamo sēklas daudzumu (2.Kor.9:10).
  3. Nepazaudē perspektīvu. Tava vilšanās var izrādīties Dieva dots uzdevums. "Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu." (Sal.Pam.16:9). Vai zini, kā veidojas pērle? Kad smilšu grauds iekļūst gliemja čaulā, tas ap to sāk veidot koncentriskus perlamutru slāņus, kamēr 3 - 5 gadu laikā izveidojas pērle. Kāds dzejnieks raksta: "Šis stāsts ir ar morāli – vai tas nav lieliski, ko austere var izdarīt ar kumosu smilšu? Un ko mēs varētu paveikt, ja mēs tikai sāktu – ar tām lietām, kas nedod mums mieru." Vai Tu skaties pareizā perspektīvā? Centies saredzēt Dieva plānu tajā, ko Tu šodien piedzīvo!

svētdiena, 2013. gada 31. marts

Lūdzies pēc Dieva labvēlības (3)

...tad mantosi vēlību un labu slavu gan Dieva, gan cilvēku priekšā. (Sal.pam.3:4 Jaunais tulk.) 
Dievs var parādīt Tev Savu labvēlību visneparastākajās vietās un izmantojot vissavdabīgākos cilvēkus. Jāzepa karjera uz Ēģiptes pārvaldnieka posteni sākās ar netaisnīgu apsūdzību un ieslodzījumu cietumā. Varētu domāt, ka bijušajam cietumniekam nav lielas izredzes kļūt par nākamo premjerministru, ja vien viņš nav tāds kā Jāzeps, kurš savu dzīvesstāstu rakstīt bija uzticējis Dievam.
"...Tad faraons apskaitās uz saviem divi galma vīriem, galveno dzērienu devēju un galveno maizes cepēju. Un viņš novietoja tos apcietinājumā sardzes namā, cietumā, kur arī Jāzeps atradās apcietinājumā..." (1.Moz.40:2-3). Kamēr viņi atradās cietumā, Jāzeps izskaidroja abu vīriešu sapņus un katram precīzi pateica, kas ar viņiem notiks. Tā Jāzepa īpašās spējas kļuva zināmas. Vēlāk, kad faraons bija satraukts par sapni, kuru neviens no viņa padomniekiem nevarēja izskaidrot, sulainis atcerējās Jāzepu un ieteica viņu faraonam. Tad arī Jāzeps izskaidroja faraona sapni, palīdzēja visai Ēģiptes valstij sagatavoties septiņu gadu bada laikam... Un tika paaugstināts kā otrais cilvēks valstī. Beidzot, Jāzepa sapnis bija piepildījies.
Bet ievēro, ko Dievs izmantoja, lai tas piepildītos – cietumu un apcietinātos (maiznieku un sulaini). Tēlaini runājot, Dievs var būt kā ‘maiznieks’ lai Tevi īpaši svētītu, jo Viņš tā pat kā profesionāļi zina nepieciešamās sastāvdaļas, lai izceptu brīnišķīgu kūku. Daži sīkumi, ko maiznieki izmanto, piemēram, sāls, milti vai cepamā soda, nav ļoti garšīgi katrs par sevi, bet kopumā veido ļoti garšīgu produktu. Dievs var būt kā ‘sulainis’, jo Viņš tāpat kā šie profesionāļi zina, kad un kā atvērt durvis īstajā brīdī. Vai Tu uztver ideju? Svarīgi ir turēt savu prātu atvērtu un just Dieva vadību. Viņš dos Tev Savu labvēlību visneparastākajās vietās un caur visdažādākajiem cilvēkiem.